Partnerzy serwisu:
Planowaną przez zamawiającego wymianę okien wraz z montażem należy zakwalifikować jako robotę budowlaną zgodnie z definicją z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp.

Pytanie:

Mamy wątpliwości dotyczące zakwalifikowania zamówienia na wymianę okien w budynkach komunalnych. Zamówienie nie przekracza 130.000 zł netto. Jak potraktować zamówienie – jako dostawę z montażem czy robotę budowlaną? Nadmieniam, że otwory okienne nie będą zmieniane, okna 1:1 na wymiar istniejących. Zamówienie obejmie też montaż i roboty wykończeniowe przy oknach, tzw. drobne obróbki wykończeniowe wewnętrzne.

Odpowiedź:

Planowaną przez zamawiającego wymianę okien wraz z montażem należy zakwalifikować jako robotę budowlaną zgodnie z definicją z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r., str. 1, ze zm.5), lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na www.portalzp.pl