Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo przystąpić do wykonania czynności nakazanych w wyroku niezwłocznie po ustnym ogłoszeniu orzeczenia i nie musi czekać na upływ terminu na ewentualne wniesienie skargi do sądu okręgowego.

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące kwestii związanej z odwołaniem do KIO i wykonalnością nakazu KIO zawartego w orzeczeniu. Odwołanie dotyczy zastrzeżenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny przez jednego z wykonawców. Odwołujący podniósł w odwołaniu, że wykonawca X zastrzegł je bezskutecznie. Rozprawa odbyła się 21 czerwca 2021 r., odczytanie orzeczenia nastąpiło 23 czerwca 2021 r. KIO uznała odwołanie i stwierdziła, że zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest bezskuteczne. Nakazała przy tym odtajnić dokumenty. Czy po ustnym orzeczeniu KIO mogę udostępnić dokumenty odwołującemu, czy muszę czekać na ewentualne wniesienie skargi do sądu przez wykonawcę X?

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo przystąpić do wykonania czynności nakazanych w wyroku niezwłocznie po ustnym ogłoszeniu orzeczenia i nie musi czekać na upływ terminu na ewentualne wniesienie skargi do sądu okręgowego.

Zgodnie z art. 577 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Ze wskazanej regulacji jednoznacznie wynika, że ewentualna  skarga na orzeczenie KIO nie wstrzymuje zawarcia umowy. 

Oznacza to, iż po wydaniu i ustnym odczytaniu wyroku KIO, zamawiający może, nie czekając, na upływ terminu na wniesienie skargi do sądu okręgowego, nawet niezwłocznie zawrzeć ważną umowę o zamówienie publiczne. Tym bardziej ma prawo, a nawet obowiązek przystąpić do wykonania czynności nakazanych mu w orzeczeniu KIO.

Dominika Perkowska

Więcej na www.portalzp.pl