Partnerzy serwisu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien poczekać z ogłoszeniem nowego postępowania do upływu terminu na wniesienie ewentualnego odwołania.

Pytanie:

Czy w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający może niezwłocznie wszcząć kolejne postępowanie, nie czekając 10 dni na odwołanie (w postępowaniu unijnym)? Podkreślam, że wpłynęła 1 oferta.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę oraz zamawiający je unieważnił na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający powinien wstrzymać się z ogłoszeniem nowego postępowania do upływu terminu na wniesienie ewentualnego odwołania.

Artykuł 513 ustawy Pzp wskazuje, że odwołanie przysługuje na:

  1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Dariusz Bernacki

Więcej na www.portalzp.pl