Partnerzy serwisu:
Do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp.

Pytanie:

Postępowanie wszczęto i nie zakończono przed 1 stycznia 2021 r. Natomiast odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty wpłynęło po tej dacie. Zamawiający zwrócił odwołującemu wadium, ponieważ jego ofertę odrzucono. Jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty zwrócił się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 45 dni. Wszyscy wykonawcy przedłużyli termin do 18 maja. Do tego dnia KIO nie wyznaczyła jednak terminu rozprawy. W dniu 18 maja br. wykonawca wybrany jako pierwszy z własnej inicjatywy przedłużył kolejny raz termin związania oferta i ważności wadium do 1 lipca, zaś wykonawca odrzucony (odwołujący) nie złożył takiego oświadczenia.

Naszym zdaniem w tym stanie faktycznym do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy nowej ustawy Pzp (art. 92 ust. 2 Przepisów wprowadzających nową ustawę Pzp). W nowej ustawie Pzp nie ma zawieszenia biegu terminu związania ofertą jak w art. 182 ust. 6 uchylonej ustawy Pzp. Czy w związku z takim dualizmem przepisów następuje zawieszenie terminu związania ofertą czy jednak nie? Czy brak przedłużenia terminu związania ofertą przez odwołującego skutkuje tym, że nie jest już uczestnikiem postępowania a jego ofertę w przypadku korzystnego dla niego wyroku KIO należy odrzucić?

Odpo

w

iedź:

W przedmiotowym przypadku termin związania ofertą ulega zawieszeniu z uwagi na wniesienie odwołania, ponieważ w tym zakresie mają zastosowanie przepisy „starej" ustawy Pzp. Jeżeli dojdzie do pozytywnego dla odwołującego wyroku KIO brak jest podstaw do odrzucenia oferty tego wykonawcy z powołaniem się na nieprzedłużenie przez niego terminu związania ofertą z własnej inicjatywy (bez wniosku zamawiającego).

W pytaniu przywołano art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające nową ustawę Pzp. Wynika z niego, że do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. (tak jest w sprawie objętej pytaniem) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl