Partnerzy serwisu:
W świetle orzecznictwa rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealna, odbiegająca od cen rynkowych.

Pytanie:

Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego elementu. Otrzymaliśmy 4 oferty. Porównując zaoferowane ceny do kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, otrzymaliśmy proporcje:

 1. oferta nr 1 była niższa od naszej wartości o 9,69% (tj. ok. 4,5 mln zł),
 2. oferta nr 2 o 5,16% (tj. ok. 3,4 mln zł),
 3. oferta nr 3 o 2,61% (ok. 1,7 mln zł),
 4. oferta nr 4 o 11% przekraczała kwotę na sfinansowanie zamówienia (tj. o ok. 7,4 mln zł).

Przeanalizowaliśmy formularze cenowe wykonawców. Wyszło nam, że wszyscy wykonawcy w różnych pozycjach tego formularza mają poszczególne pozycje (elementy robót) niższe od ceny kosztorysu inwestorskiego o 30%, 40%, 50% a nawet ponad 60%. Co do dwóch ofert mamy wątpliwości, czy wykonawcy są w stanie wykonać przedmiot zamówienia za wskazaną cenę. Była to oferta 1 i oferta 2, które miały najwyższy procent różnicy w stosunku do wartości szacunkowej powiększonej o VAT. Czy mieliśmy prawo wezwać tylko 2 wykonawców do wyjaśnień zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp? Czy powinniśmy wezwać wszystkich wykonawców do wyjaśnień, nawet tego, którego cena przekracza kwotę na sfinansowanie? W postępowaniu zarzucono nam nierówne traktowanie wykonawców poprzez niewezwanie wykonawcy nr 3 do wyjaśnień. Czy zarzuty są słuszne?

Odpowiedź:

Trudno ocenić czym, w tej konkretnej sytuacji, kierował się zamawiający poza procentem odchylenia zaproponowanej ceny od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o VAT. Różnice pomiędzy ofertami nie wydają się duże, a zamawiający przyznaje, że wątpliwości co do części składowych ceny pojawiły się w odniesieniu do wszystkich złożonych ofert. Jeśli jednak zamawiający ma obiektywne argumenty, które legły u podstaw wezwania dwóch wykonawców do wyjaśnień zaproponowanej ceny i braku wezwania trzeciego wykonawcy, to nie naruszył on równego traktowania wykonawców.

W świetle orzecznictwa rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealna, odbiegająca od cen rynkowych.

Kiedy zamawiający może wezwać do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający ma prawo zbadać oferty pod kątem swoich wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny lub jej istotnych części składowych bądź możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Może on powziąć wątpliwości co do wysokości ceny, nawet wówczas gdy różnica w wartościach nie przekracza 30%. Przy czym wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę powinny odnosić się do ceny łącznej, nie zaś tylko do poszczególnych jej elementów.

Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do art. 224 ustawy Pzp podkreśla, że wprawdzie zaniżenie ceny lub kosztu części oferty może mieć istotny wpływ na ocenę, czy cena ofertowa jest rażąco niska. Jednak przesłanką odrzucenia oferty, ze względu na rażąco niską cenę lub koszt, może być wyłącznie zaniżenie całkowitej ceny za zamówienie, a nie jej części.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

  rażąco niska cena
  Marek Okniński
  Tym samym w ocenie Izby nowelizacja wzmocniła znaczenie wyjaśnień konkretnych, odnoszących się do elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych i podkreśliła ciężar dowodowy spoczywający na wykonawcy, którego cena jest poddawana w wątpliwość.
  Rażąco niska cena - Prawo zamówień publicznych
 • Czy wyliczając średnią cen ofert, by zbadać cenę, trzeba uwzględnić wszystkie odrzucane oferty?

  średnia cena
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez właściwego podpisu elektronicznego, tj. podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.
  Średnia cena ofert przetargowych
 • Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

  roboty budowlane
  Justyna Rek-Pawłowska
  Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach jednego obiektu budowlanego, ich wartości należy połączyć i stosownie do tak ustalonej wartości zamówienia przeprowadzić postępowanie.
  Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?