Partnerzy serwisu:
Tym samym w ocenie Izby nowelizacja wzmocniła znaczenie wyjaśnień konkretnych, odnoszących się do elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych i podkreśliła ciężar dowodowy spoczywający na wykonawcy, którego cena jest poddawana w wątpliwość.

Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy, jako oferty z rażąco niską ceną, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.

W związku z powyższym wykonawca wezwany do udzielenia wyjaśnień w zakresie ceny realizacji zamówienia ma obowiązek złożenia konkretnych wyjaśnień popartych dowodami na argumentację podnoszoną w wyjaśnieniach.

Konkretyzację wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny podkreśla również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku z dnia 8 września 2021 r. sygn. akt: KIO 2031/21 skład orzekający uzasadniał: „… Izba zwraca uwagę na obecne brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który z mocy art. 266 tej ustawy do postępowań poniżej progów unijnych stosuje się wprost. Zgodnie ze wskazanym przepisem Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. Przepis ten w ocenie Izby znacząco odmiennie reguluje kwestię odrzucenia oferty niż obowiązujący w uprzednim stanie prawnym art. 90 ust. 3, który nakazywał odrzucenie oferty, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W uprzednim stanie prawnym zatem zamawiający chcąc odrzucić ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy musiał poczynić tak ścisłe ustalenia, aby być w stanie wykazać wykonawcy, że z jego wyjaśnień i dowodów wynika, że zaoferowana cena jest rażąco niska, natomiast obecnie zamawiający ma dokonać oceny, czy wyjaśnienia i dowody uzasadniają podaną cenę lub koszt i może odrzucić ofertę jeśli jest w stanie wykazać za na podstawie udzielonych wyjaśnień i dowodów nie był w stanie uznać ceny lub kosztu za uzasadniony. Tym samym w ocenie Izby nowelizacja wzmocniła znaczenie wyjaśnień konkretnych, odnoszących się do elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych i podkreśliła ciężar dowodowy spoczywający na wykonawcy, którego cena jest poddawana w wątpliwość. Tym samym poprzestanie na twierdzeniach lub złożenie wyjaśnień niepopartych dowodami w obecnym stanie prawnym naraża wykonawcę na ryzyko, że zamawiający uzna te wyjaśnienia jako niewystarczające dla uzasadnienia ceny. Izba zwraca uwagę również na to, że wezwanie z art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy PZP nie ma charakteru bezwzględnego – zamawiający może zadecydować o odstąpieniu od obowiązku wzywania w sytuacji, gdy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Izba zwraca także uwagę, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi podstawy do odstąpienia od badania realności ceny. Tym samym wykonawca jest obowiązany wykazać, że zaoferowana cena pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

     Autor: Marek Okniński  

 • Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

  specyfikacja warunków zamówienia
  Marek Okniński
  Uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

  wynagrodzenie
  Marek Okniński
  W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).
  Wynagrodzenie - ustawa PZP
 • Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.
  Zaszyfrowana ofertę publiczna