Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Pod koniec 2020 roku zamawiający zamierza przeprowadzić konkurs na podstawie art. 110 ustawy Pzp z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego (tj. wszcząć postępowanie konkursowe).  W związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już na podstawie nowej ustawy Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.?

Odpowiedź:

Do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki po konkursie przeprowadzonym według ustawy Pzp trzeba uwzględnić  regulacje zawarte w Przepisach wprowadzających nową ustawę Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

W przedmiotowym przypadku kwestię przedstawioną w pytaniu reguluje art. 91 ust. 4 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 r.).

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na Portal ZP