Partnerzy serwisu:
Z przepisów ustawy Pzp wynika generalna zasada niezmienności umów w sprawie zamówień publicznych. Jednocześnie art. 455 ustawy Pzp przewiduje katalog okoliczności, w których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna.

Pytanie:

Czy gmina – zgodnie z ustawą Pzp – może istotnie zmniejszyć zakres zamówienia na projekt budowlany poprzez zmniejszenie powierzchni i kubatury obiektu po zawarciu umowy i częściowym wykonaniu prac zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem? Zamawiający chce zmienić obiekt z SWZ, bez unieważnienia i ponownego przeprowadzenia postępowania. Oferenci daliby niższe ceny na pomniejszony zakres usługi.

Odpowiedź:

Z przepisów ustawy Pzp wynika generalna zasada niezmienności umów w sprawie zamówień publicznych. Jednocześnie art. 455 ustawy Pzp przewiduje katalog okoliczności, w których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna.

W świetle ogólnie podstawionych informacji (bez dostępu zwłaszcza do postanowień zawartej umowy) trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Należy mieć bowiem przede wszystkim na uwadze, że całkowita dobrowolność zmiany postanowień zawartej umowy w okolicznościach, gdy wybór wykonawcy, zakres świadczenia, a także warunki realizacji umowy nie byłyby w żaden sposób wiążące dla stron, stałaby w sprzeczności z zasadami udzielania zamówień publicznych.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl