Partnerzy serwisu:
Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Pytanie:

Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na zagospodarowanie odpadów komunalnych z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. Wykonawcy będą zobowiązani wskazać w ofercie ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje odpadów. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą na podstawie cen jednostkowych za 1 Mg różnych rodzajów. Co powinno być przedmiotem aukcji elektronicznej? Cena jednostkowa za poszczególne frakcje odpadów czy cena całkowita oferty pomnożona przez szacowaną ilość odpadów danego rodzaju? Czy gdyby przedmiotem aukcji były poszczególne frakcje odpadów, zamawiający mógłby przeprowadzić ją w ramach jednego postępowania bez składania ofert częściowych?

Odpowiedź:

W mojej ocenie aukcja elektroniczna służy uzyskaniu nowych cen całkowitych oferty. Zamawiający powinien zastrzec, że jeżeli w toku aukcji elektronicznej obniżone zostaną ceny całkowite, wówczas ceny jednostkowe wskazane w pierwotnym formularzu cenowym zostaną obniżone w takim samym stosunku, w jakim uległa obniżeniu całkowita cena na skutek przeprowadzenia aukcji.

Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Aukcja może opierać się na następujących elementach ofert:

1) cenach, jeżeli jedynym kryterium w postępowaniu jest cena;

2) cenach lub nowych wartościach elementów ofert wskazanych w dokumentach zamówienia, jeżeli kryteriami oceny ofert w postępowaniu są kryteria jakościowe albo najniższy koszt.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl