Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych. W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić wykonawcom złożenie poprawnej oferty, opublikował wzór formularza ofertowego, w którym zawarł następujące oświadczenie: „Uważamy się za związanych treścią oferty przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia …." – tutaj pozostawiono puste pole, na wypadek gdyby zamawiający zmienił termin składania ofert i termin związania ofertą również uległby zmianie (wówczas nie trzeba byłoby zmieniać formularza). Wykonawca, składając ofertę, oświadczył: „Uważamy się za związanych treścią oferty przez okres 90 dni od daty upływu składania ofert, tj. do 28 czerwca 2022 r.". Oznacza to, że mimo informacji w SWZ, ogłoszeniu oraz pierwszej części oświadczenia z wzoru formularza ofertowego udostępnionego przez zamawiającego wykonawca zaoferował 30-dniowy termin związania ofertą. Czy w tej sytuacji zamawiający powinien potraktować ofertę jako niezgodną z warunkami z SWZ i ją odrzucić?

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający ustali, że wykonawca nie jest związany ofertą przez okres wskazany w SWZ przez zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia. W opisanym przypadku jednak trzeba rozważyć, czy wykonawca nie popełnił omyłki.

W postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż:

  1. 90 dni,
  2. 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa 20.000.000 euro lub wyższa od tych kwot a dla dostaw lub usług równa lub wyższa niż 10.000.000 euro

od dnia upływu terminu składania ofert. Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl