Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający – szpital publiczny zorganizował postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie finansowane ze środków unijnych przez instytucję zarządzającą – województwo. Województwo jest też organem tworzącym dla szpitala publicznego. W postępowaniu w trybie podstawowym ofertę złożył wykonawca, który jest spółką akcyjną, w której wyłącznym akcjonariuszem jest to samo województwo. Czy wszyscy pracownicy zamawiającego podlegają wyłączeniu z postępowania czy tylko kierownik szpitala (dla którego pracodawcą jest województwo)? Czy dopuszczalny jest wybór takiej oferty czy podlega ona odrzuceniu?

Odpowiedź:

W mojej ocenie, na podstawie opisanego stanu faktycznego, można rozważyć jedynie wyłączenie z postępowania kierownika szpitala. Kwestia nie jest jednak oczywista, ponieważ kierownik szpitala nie jest pracownikiem wykonawcy (tu spółka akcyjna nie zaś województwo).

Może on jednak pozostawać z wykonawcą w takim stosunku faktycznym, że istnieją uzasadnione obawy co do jego bezstronności.

Wykonawca może podlegać wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu, jeżeli:

  • zamawiający zastrzegł zastosowanie w postępowaniu przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz
  • zaistniałego konfliktu interesów nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż wykluczając wykonawcę.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl