Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zgodnie z art. 446 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek sporządzić raport z realizacji zamówienia, m.in. w przypadku opóźnień w realizacji umowy przekraczających co najmniej 30 dni. Czy obowiązek ten obejmuje również sytuację, gdy wykonanie przedmiotu umowy w innym terminie niż pierwotnie wskazany w umowie, jest wynikiem zawarcia aneksu wydłużającego termin wykonania zamówienia, z uwagi na problemy w dochowaniu pierwotnego terminu?

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku sporządzenia raportu, ponieważ w związku z zawarciem aneksu terminowego wykonawca wykona zamówienie w terminie. Nie doszło więc do opóźnienia.    

W przedstawionych okolicznościach nie ma obowiązku sporządzania raportu z realizacji zamówienia, ponieważ nie wystąpiło opóźnienie. Strony zawierając aneks do umowy, zgodziły się przedłużyć pierwotnie wyznaczony termin. Tym samym nowy termin stał się terminem, w którym wykonawca był zobowiązany zakończyć realizację umowy.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl