Partnerzy serwisu:
Celem ustanowienia TZO jest zabezpieczenie interesu zamawiającego, tj. uniemożliwienie wykonawcy odmowy podpisania umowy bez utraty wadium.

Pytanie:

Czy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może odmówić podpisania umowy bez konsekwencji? Czy kolejny w rankingu wykonawca także może złożyć taką odmowę i nie ponosić żadnych sankcji? Jakie znaczenie ma tutaj termin związania ofertą?

Odpowiedź:

Jeżeli wykonawca uchyla się od podpisania umowy w terminie związania ofertą (dalej: TZO), wówczas zamawiający zatrzymuje jego wadium. Nie wolno zatrzymać wadium po upływie TZO. Jego zwrotu należy dokonać na zasadach opisanych w ustawie Pzp, a zatem również wówczas, gdy TZO upłynął. To samo dotyczy wykonawcy, który zostanie wybrany w trybie art. 263 ustawy Pzp, tj. na skutek ponownego badania i oceny ofert po uchyleniu się od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę. Przed wyborem kolejnej oferty należy mieć na uwadze to, że jeżeli TZO upłynął wcześniej, zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, by wyraził w określonym terminie pisemną zgodę na wybór jego oferty.

Zamawiający określa w dokumencie zamówienia termin, podczas trwania którego wykonawca będzie związany swoją ofertą, tj. będzie musiał podpisać umowę w sprawie zamówienia pod rygorem utraty wadium. Celem ustanowienia TZO jest zabezpieczenie interesu zamawiającego, tj. uniemożliwienie wykonawcy odmowy podpisania umowy bez utraty wadium.

Jak stanowi art. 252 ustawy Pzp, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w TZO, który określono w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin ten upłynął przed wyborem oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, który otrzymał najwyższą ocenę, by wyraził w wyznaczonym terminie pisemną zgodę na wybór jego oferty. W razie braku zgody zamawiający zwraca się o jej wyrażenie do kolejnego wykonawcy, którego ofertę najwyżej ocenił, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Upływ terminu związania ofertą powoduje, że wykonawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach z oferty. Jeśli wykonawca odmówi podpisania umowy, nie znajdzie wówczas zastosowania art. 98 ust. 6 pkt 2 lit. a ustawy Pzp. Nie poniesie negatywnych konsekwencji takiej decyzji w postaci zatrzymania wadium.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl