Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien zastosować art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i poprawić tzw. inną omyłkę.

Pytanie:

W postępowaniu termin związania ofertą określono w SWZ konkretną datą (15 marca). Data ta została także wpisana do formularza oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Wszczęto kolejne, w którym termin związania ofertą ponownie określono konkretną datą (7 kwietnia) zarówno w SWZ jak i w formularzu oferty. Jeden z wykonawców złożył ofertę na formularzu z unieważnionego postępowania i termin związania ofertą jest inny, niż powinien być (niezgodny z drugim postępowaniem, tj. 15 marca zamiast 7 kwietnia). Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy należy wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp? Czy poprawić termin związania ofertą jako inną omyłkę zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Czy odrzucić ofertę i na jakiej podstawie?

Odpowiedź:

W mojej ocenie przypadek opisany w pytaniu, jest typową sytuacją, w której zamawiający powinien zastosować art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i poprawić tzw. inną omyłkę.

KIO w uchwale z 11 września 2019 r. (sygn. akt KIO/KU 57/19) wyjaśniła, że „(...) poprawienie nieprawidłowości występujących w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zależy od spełnienia dwóch przesłanek: po pierwsze niedokładność musi mieć charakter omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a nie celowego działania; po drugie poprawiona niezgodność nie może spowodować istotnych zmian w treści oferty. Niespełnienie chociażby jednej z powyżej wskazanych przesłanek powoduje niemożność skorzystania przez zamawiającego z treści powołanego przepisu".

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl