Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Prowadzę postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Jesteśmy po otwarciu ofert. W stosunku do jednego wykonawcy podejrzewamy rażąco niską cenę, dlatego wysłaliśmy do niego wezwanie do wyjaśnień. Konkurencyjna firma wystąpiła o udostępnienie złożonych wyjaśnień i związanej z nimi dokumentacji. Czy w świetle art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp powinniśmy przesłać im te dokumenty przed wynikiem postępowania? Co składa się na ofertę z załącznikami?

Odpowiedź:

Jeśli wykonawca zwróciłby się z wnioskiem o udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny przed wyborem najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniem postępowania, to należy je udostępnić.

Załącznikami do oferty są np.:

  • oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
  • zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp),
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
  • przedmiotowe środki dowodowe (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp)
  • wadium.

W doktrynie nadal istnieją wątpliwości co do tego, czy dokumenty dotyczące treści oferty takie jak wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści oferty, korekta omyłek, stanowią ofertę, czy załącznik do protokołu.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl