Partnerzy serwisu:
Jedno czy dwa zamówienia, jeżeli chcemy zbudować budynek i również od razu go wyposażyć?

Pytanie:

Czy budowę obiektu oraz jego wyposażenie w meble należy potraktować jako jedno zamówienie, czy zamówienie z podziałem na części?

Odpowiedź:

W tym przypadku występują dwa osobne zamówienia, tj. na roboty budowlane oraz na dostawy. Należy ich udzielić oddzielnie jako zamówień niejednorodnych przedmiotowo. To z kolei wiąże się także z osobnym szacowaniem wartości każdego rodzaju zamówienia.

Zgodnie z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp przez  roboty budowlane należy  rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

  • określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE i w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz
  • objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r., str. 1, ze zm.).

Będzie to także realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Tym samym zamawiający, który planuje zrealizować roboty budowlane, ma obowiązek ująć w opisie przedmiotu zamówienia oraz co się z tym wiąże także w szacowaniu wartości zamówienia całość prac budowlanych, które wynikają z zamierzenia ujętego w dokumentacji projektowej. Analizując przedmiot zamówienia, należy zauważyć, iż jest on podzielny. Składa się zarówno z zakresu świadczenia, który będziemy kwalifikowali jako roboty budowlane oraz takiego, który obejmuje stricte dostawy mebli na wyposażenie nowopowstałego obiektu.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na www.portalzp.pl