Partnerzy serwisu:
Artykuł 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 35 ust. 2.

Pytanie:

Powiatowy zarząd dróg publicznych, który jest jednostką organizacyjną powiatu liczącego powyżej 50.000 mieszkańców, zleca w 2022 roku zadania w procedurze krajowej, związane z wykonaniem:

  1. robót budowlanych – rozbudowa dróg powiatowych,
  2. opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych,
  3. opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.

Czy ma obowiązek zawierać w umowach na te zamówienia wymóg z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? W przepisie odwołano się do art. 35, który wejdzie w życie dopiero w 2025 roku. Jakie zapisy powinien zawrzeć zamawiający we wzorze umowy i jak je weryfikować? Od lokalnych wykonawców wiem, że nie posiadają oni w swojej flocie samochodów elektrycznych lub na gaz ziemny.

Odpowiedź:

Obowiązek z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczy również jednostki organizacyjnej powiatu utworzonej w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W tym przypadku obejmuje również powiatowy zarząd dróg publicznych, który wykonuje zadania powiatu w zakresie dróg publicznych. Nie dotyczy on jednak wszystkich zamówień, a jedynie tych, do realizacji których używa się pojazdów.

Artykuł 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 35 ust. 2. Podmioty te od 1 stycznia 2022 r. wykonują, zlecają lub powierzają wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl