Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów można zmienić umowę, podwyższając cenę jednego z dostarczanych produktów, a co za tym idzie – zwiększając wartość umowy? Na jakiej podstawie dokonać zmiany (art. 144 i 145 ustawy Pzp)? Czy specustawa koronawirusowa również uwzględnia takie modyfikacje? Jakie dokumenty przedstawić, by zamawiający uwzględnił wniosek wykonawcy? Czy wykonawca może odmówić przedstawienia konkretnych wyliczeń swojego zysku, tzn. ceny zakupowej na dzień kalkulacji, a także ceny zakupowej na dzień składania wniosku? Czy wystarczy pismo od dostawcy o procentowej wysok ości podwyżek? A może lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest całkowita odmowa realizacji dostaw ze stratą dla wykonawcy?

Odpowiedź:

W pytaniu przywołano przepisy poprzednio obowiązującej ustawy Pzp z 2004 roku. W związku z tym umowę prawdopodobnie zawarto na podstawie tej regulacji i w odpowiedzi odniosę się do przepisów tego właśnie aktu prawnego. Jednoznaczna odpowiedź na pytania wymaga analizy:

  • zarówno zapisów umowy (o których w pytaniu nie wspomniano), jak i
  • przepisów, które odnoszą się do zmian umów o zamówienia publiczne.

We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia należy powołać się na ustawę Pzp z 2004 roku. Sposób dowodzenia, iż takie zwiększenie wartości umowy jest zasadne, zależy m.in. od wymagań, jakie zamawiający postawił w tej kwestii. Natomiast od woli obu stron umowy zależy, czy i na jakich warunkach taka zmiana nastąpi.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych wskazują, iż do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie z 2004 roku, zawartych:

  • przed 1 stycznia 2021 r.,
  • po 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r.

– stosuje się dotychczasowe przepisy (art. 91 ust. 1).

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl