Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy sp. z o.o. ze 100% kapitałem miasta (jako jednostka opisana w art. 4 ust. 3 ustawy Pzp) może stosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę 100%? Proszę o informację zarówno pod kątem prowadzenia postępowań w procedurze krajowej jak i unijnej.

Odpowiedź:

Ograniczenie w zakresie stosowania ceny jako kryterium dotyczy wyłącznie zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związków. Skoro zamawiający należy do kategorii określonej w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp, może stosować jako jedyne kryterium cenę (100%), bez konieczności spełnienia wymogu, o jakim mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.

Artykuł 246 ustawy Pzp przewiduje ograniczenia w zakresie korzystania wyłącznie z kryterium cenowego, przy czym zgodnie z przepisem:

  1. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%.
  2. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl