Partnerzy serwisu:
Ustawodawca zdecydował, że kryteriami oceny ofert są kryteria jakościowe oraz cena lub koszt, albo cena lub koszt.

Pytanie:

Przygotowujemy postępowanie krajowe (w trybie podstawowym) na organizację kampanii promocyjnej, na którą mamy przeznaczoną określoną kwotę, o której poinformujemy wykonawców na etapie publikacji SWZ. Biorąc pod uwagę, że sposób przeprowadzenia kampanii w szczególności dobór mediów i liczba emisji zależy od budżetu, chcielibyśmy odstąpić od stosowania ceny jako kryterium oceny ofert. Wykonawcy przygotowaliby oferty w odniesieniu do budżetu, a my ocenilibyśmy je zgodnie z poniższymi kryteriami (i podkryteriami, których nie cytuję w pytaniu z uwagi na ich obszerność):

  1. Strategia i koncepcja kreatywna kampanii: 50%.
  2. Mediaplan: 40%.
  3. Szacowana liczba unikalnych odbiorców kampanii: 10%.

Wobec powyższego, czy jest możliwe przeprowadzenie postępowania bez stosowania kryterium ceny? A jeśli nie, to czy może ono mieć wagę 5%? Czy mamy obowiązek stosować kryterium ceny o wadze co najmniej 60%?

Odpowiedź:

Ustawodawca zdecydował, że kryteriami oceny ofert są kryteria jakościowe oraz cena lub koszt, albo cena lub koszt. Zawsze zatem trzeba skorzystać z kryterium ceny. Ograniczenia dotyczące wagi kryterium ceny dotyczą części zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Będą to:

  1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  2. inne, niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, oraz ich związki.

W odniesieniu do tych podmiotów zastrzeżono, że co do zasady nie stosują one kryterium ceny jako jedynego kryterium albo kryterium o wadze przekraczającej 60%. Mogą oni zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium albo o wadze ponad 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów, jakie składają się na przedmiot zamówienia. W przypadku reszty zamawiających waga kryterium przypisanego cenie czy też kosztowi może być ustalona na dowolnym poziomie.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy Pzp najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:

  1. kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu;
  2. ceny lub kosztu.

Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia cena lub koszt są stałe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lub decyzjami właściwych organów. Wówczas ofertę najkorzystniejszą wybiera się wyłącznie na podstawie kryteriów jakościowych.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl