Partnerzy serwisu:
Jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie ma podstaw, aby dokonywać czynności, które zmierzają do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pytanie:

Prowadzę postępowanie w trybie podstawowym. Wpłynęły do nas dwie oferty. Sprawdziliśmy je pod kątem formalnym i nie podlegają one odrzuceniu. Zamawiający określił w SWZ następujące kryteria: cena ofertowa – 80,00 pkt, parametr odległości miejsca zagospodarowania – 20,00 pkt. Przystąpiono do oceny ofert:

oferta nr 1 cena – 67 pkt, odległość – 20 pkt (razem 87 pkt),
oferta nr 2 – cena – 80 pkt, odległość – 0 pkt (razem 80 pkt).

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 220.000 zł brutto. Cena oferty, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, przewyższa środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i wynosi 243.000 zł brutto. Czy poprawny jest mój sposób postępowania:

  1. wzywam wykonawcę nr 1 do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  2. sprawdzam dokumenty,
  3. zawiadamiam wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej,
  4. unieważniam postępowanie, ponieważ oferta najkorzystniejsza przewyższa środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia?

Odpowiedź:

Jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie ma podstaw, aby dokonywać czynności, które zmierzają do wyboru oferty najkorzystniejszej. Natomiast jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czynność unieważnienia następuje dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty. Takie podejście prezentuje Urząd Zamówień Publicznych w publikacji pt.: „Prawo Zamówień Publicznych Komentarz".

Jak wskazano w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Prawo Zamówień Publicznych Komentarz":

„(...) Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podawana jest przez zamawiającego najpóźniej przed otwarciem ofert. Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl