Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa wymóg wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w robotach budowlanych dotyczących remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego już budynku użyteczności publicznej a nie budynku zamieszkania zbiorowego wykazywanie się wykonaniem remontu w hotelu 5* nie może zostać uznane przez zamawiającego za potwierdzające wymagane doświadczenie.

Definicje budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Zgodnie z definicją § 3 pkt 5 i 6 rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r poz. 1065):

5) budynek zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

6) budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Zgodnie z powyższym mamy dwie odmienne i rozłączne kwalifikacje budynków.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący kwalifikacji budynków w przetargach

Uwzględniając powyższe wskazać należy na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO 455/19 w którym: „w ocenie Izby z dokumentów przedłożonych na rozprawie jednoznacznie wynika, że zamiarem Zamawiającego było wyłonienie wykonawców posiadających doświadczenie w projektowaniu określonej kategorii budynków – użyteczności publicznej, zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi w ww. rozporządzeniu. Przy tym nie budzi wątpliwości i w zasadzie bezsporne było, iż hotel przynależy do kategorii określonej w § 3 pkt 5 rzeczonego rozporządzenia – tj. jest budynkiem zamieszkania zbiorowego „- należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny". Przy tym za nieznajdujące oparcia w obowiązujących przepisach Izba uznała stanowisko Przystępującego, iż wobec postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) (dalej jako rozporządzenie PKOB) wskazany w wykazie usług Przystępującego Hotel Dobosz w Świnoujściu należy uznać za budynek użyteczności publicznej – w konsekwencji warunek udziału w przetargu nie został spełniony".