Partnerzy serwisu:
Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych jest egzekucja z ruchomości. Najczęściej ruchomością, która podlega zajęciu jest samochód. Komornik sądowy może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Zajęcie samochodu przez komornika: zasady i wyjątki

Komornik nie może zająć samochodu, jeżeli z ustaleń wynika, że nie stanowi on własności dłużnika. Ruchomości, które znajdują się u osoby niebędącej dłużnikiem komornik może zająć wtedy, kiedy osoba ta zgadza się na ich zajęcie lub przyznaje, że stanowią one własność dłużnika. Wyjątkiem od tej reguły jest zajęcie ruchomości w egzekucji alimentów. Wówczas komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością. Czynności zajęcia samochodu komornik dokumentuje w formie protokołu zajęcia, którego odpis doręcza dłużnikowi, wierzycielowi nieobecnemu podczas czynności zajęcia i dozorcy.

Zajęcie samochodu przez komornika – co z autem?

Co do zasady zajęte ruchomości komornik pozostawia pod dozorem osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może, w każdym stanie postępowania, oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, także wierzycielowi. Dotyczy to również zajęcia samochodu. W przepisach prawa nie wskazano wprost, kiedy komornik może odebrać dłużnikowi zajęty samochód, jednak komornik może to uczynić tylko z ważnej przyczyny. Jako ważną przyczynę można wskazać nieprawidłowe wykonywanie dozoru przez dłużnika nad zajętą ruchomością lub inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przedmiot zajęcia tj. próba uszkodzenia samochodu lub nieprawidłowe jego użytkowanie. Dozorcą nie może być komornik ani osoba przez niego zatrudniona, ich małżonkowie, dzieci, rodzice ani rodzeństwo. Komornik nie może nawet z ważnych przyczyn odebrać dozoru, jeżeli koszty przeniesienia lub przechowywania rzeczy byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do jej wartości.

Odebranie dozoru przez komornika następuje w drodze postanowienia, którego uzasadnienie zawiera w szczególności wskazanie przyczyn odebrania dozoru. O odebraniu dozoru komornik niezwłocznie zawiadamia sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika, przesyłając odpis postanowienia o odebraniu dozoru oraz nośnik zawierający nagranie z przebiegu czynności.

Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jeżeli dozorca lub dłużnik zobowiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik mu je odbiera. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komornika o planowanej zmianie miejsca przechowania ruchomości.

Komornik może z ważnych przyczyn zwolnić dozorcę i ustanowić innego. Zmianę dozorcy komornik zarządza po wysłuchaniu stron, chyba że natychmiastowa zmiana jest konieczna.