Partnerzy serwisu:
Zamawiający prowadzi postępowanie. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty lecz po terminie związania ofertą. Zapomniał przedłużyć oraz zapomniał zapytać się czy można wybrać ofertę po tym terminie. Oczywiście wykonawca podpisuje umowę. Jakie sankcje grożą zamawiającemu za takie działanie?

Odpowiedź

W mojej ocenie, poza stwierdzeniem, że działanie zamawiającego stanowi naruszenie ustawy Pzp, zamawiającemu nie grożą żadne „poważne" sankcje.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 220 ust. 3 oraz 307 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, określonego w dokumencie zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres. W procedurze krajowej okres ten wynosi maksymalnie 30 dni, w unijnej zaś, nie dłuższy niż 60 dni. Z treści przywołanych regulacji wynika wprost, że obowiązek zamawiającego istnieje w okresie przed wyborem oferty najkorzystniejszej i aktualizuje się w momencie gdy dokonanie wyboru nie jest możliwie w pierwotnie wyznaczonym okresie.

Postępowanie wbrew tym wytycznym, jakkolwiek z pewnością stanowi naruszenie ustawy Pzp, tak, nie jest zagrożone nałożeniem na zamawiającego sankcji np. finansowych. Taka sankcja nie wynika ani z ustawy Pzp (art. 619), ani też z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przede wszystkim warto wskazać, że ww. naruszenie, pozostaje bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, albowiem to, zostało, jak zakładam, zostało w sposób adekwatny do okoliczności rozstrzygnięte poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Podstawa prawna

Art. 220 ust. 3, art. 307 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.

 • Czy komornik może odebrać dłużnikowi samochód?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych jest egzekucja z ruchomości. Najczęściej ruchomością, która podlega zajęciu jest samochód. Komornik sądowy może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.
  Komornik
 • Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

  Zamówienia publiczne
  Agnieszka Wiśniewska-Celmer
  Czy należy przekazać do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o modyfikacjach (F 20) w postępowaniu powyżej progów unijnych na dostawy, w przypadku odstąpienia od umowy za porozumieniem stron z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy?
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej kwot unijnych
  1720869631