Partnerzy serwisu:
Czy w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, można z tym wykonawca przeprowadzić negocjacje? Ponadto informacja - w dokumentacji postępowania zamawiający nie ograniczał liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

Odpowiedź

Nie ma przeszkód uniemożliwiających podjęcie negocjacji z jednym wykonawcą, w przypadku, gdy w postępowaniu prowadzonym z zastosowaniem wersji 2 trybu podstawowego, wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wyjaśnienia

Stosowanie trybu podstawowego w wariancie 2, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający może negocjować treść ofert w zakresie elementów ich treści, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, a ocena ofert dokonywana jest w oparciu o informacje zawarte w ofercie przy uwzględnieniu zmian wynikających z treści oferty dodatkowej.

Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił kryteria kwalifikacji, zaproszenie kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego.

O tym, w jaki sposób zamawiający ma się zachować wówczas, gdy w postępowaniu wpłynie mniej ofert niż 3 (tj. 2 lub 1), stanowi art. 289 ust. 3 ustawy Pzp, Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający kontynuuje postępowanie. Pod pojęciem kontynuacji postępowania należy rozumieć postępowanie stosowne do opisywanego trybu tj. albo wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie ofert niepodlegających odrzuceniu albo negocjacje ze wszystkimi wykonawcami, którzy takie oferty złożyli. Nie ma znaczenia liczba wykonawców.

Z powyższego wynika w sposób jednoznaczny, że zamawiający w okolicznościach opisanych w pytaniu może prowadzić negocjacje.

Podstawa prawna

Art. 275 pkt 2, art. 289 ust. 3 ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r.. poz. 1710 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.