Partnerzy serwisu:
Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Przetarg krajowy w trybie podstawowym. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego, która zgodnie z instrukcja zawartą w SWZ wymaga zarejestrowania się Wykonawcy na platformie. Zamawiający zalecał uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty. Rejestracja trwa max do 2 dni roboczych, więc Wykonawca miał możliwość zarejestrowania się wcześniej. Wykonawca był zarejestrowany na platformie zakupowej ale jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa ABC nr NIP...natomiast ofertę złożył jako ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr KRS...... Po sprawdzeniu nr w CEiDG okazało sie że firma ABC jest obecnie w zawieszeniu. Wykonawca nie zdążył się zarejestrować jako nowa firma spółka z o.o. i ofertę złożył na swoim innym istniejącym koncie gdzie był zarejestrowany jako firma wpisana do CEiDG (obecnie w zawieszeniu). Formularz ofertowy był w postaci załącznika, w którym Wykonawca wpisał że ofertę składa ABC Spółka z o.o.. Platforma zakupowa generuje niektóre pisma jak np. informację z otwarcia ofert poprzez zaciągnięcia nazwa i numerów NIP wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę stąd zauważony został błąd że nr NIP i nazwa jest nieprawidłowa w nazwie brakuje sp. zo.o.. Zamawiający nie zauważył tego na początkowym etapie badania ofert dlatego wystosował do tego wykonawcy jako najkorzystniejszego pisma np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Obecnie Zamawiający zauważył że zarówno nazwa Wykonawcy (brak w nazwie sp. o.o.) jak i nr NIP się nie zgadzają. Jak powinien postąpić Zamawiający czy odrzucić ofertę tego Wykonawcy z art. 226 ust. 1 pkt. 5 jako niezgodnej z warunkami zamówienia czy potraktować to jako nieistotne nie mające wpływu na postępowanie gdyż formularz ofertowy i wszystkie oświadczenia były składane w formie załączników gdzie podane są prawidłowe nazwy i numery NIP Wykonawcy. Wykonawca nie dostosował się do wymogów instrukcji odnośnie zasad rejestracji. Naszym zdaniem nie można złożyć oferty poprzez konto nie tej co wskazana w ofercie firmy. Czy jeśli odpowiedź będzie że należy odrzucić ofertę to co z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny czy komisja powinna sporządzić protokół z którego wynikać będzie, że błędnie wezwała tego wykonawcę do badania rażąco niskiej ceny? i czy należy poprawiać informację złożoną do prezesa gdzie podano zaczytane z platformy dane firmy tj. prowadzącej działalność zamiast tej z oferty tj. sp. z o.o. Oczywiście oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza.

Odpowiedź

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Fakt zarejestrowania się na platformie zakupowej zamawiającego na inne dane niż dane wykonawcy, który złożył ofertę nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty.

Wyjaśnienie

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Fakt zarejestrowania się na platformie zakupowej zamawiającego na inne dane niż dane wykonawcy, który złożył ofertę nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty. Przepis art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istota aktualnego rozwiązania polega na odniesieniu przesłanki odrzucenia oferty do określonych wymagań zamawiającego, a nie do określonego dokumentu, w którym pewne rozwiązania powinny być zawarte. Norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu świadczenia jego ilości lub jakości, warunków realizacji lub innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

Także Krajowa Izba Odwoławcza zaznacza w wyroku, że podstawą dla zastosowania sankcji, jaką jest odrzucenie oferty wykonawcy i tym samym pozbawienie go szans na uzyskanie zamówienia, musi być stwierdzenie, że oświadczenie woli wykonawcy, jakim jest oferta, w pewnych merytorycznych aspektach, pozostaje w sprzeczności z jednoznacznie rozumianymi i nie budzącymi wątpliwości wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w dokumentach zamówienia. Nie można jednak sankcji takiej zastosować w sytuacji, gdy wymagania te pozostawiają pewne pole do interpretacji. W takim wypadku wszelkie niejasności powinny być interpretowane na korzyść wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Złożenie prawidłowej oferty – złożonej elektronicznie, właściwie podpisanej, prawidłowej merytorycznie, nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia tylko dlatego że została złożona za pośrednictwem konta innego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, ma obowiązek udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Przepis traktuje o nazwach wykonawców, których oferty zostały otwarte, nie zaś o nazwach, wygenerowanych z programu, na który zarejestrowali się wykonawcy. Jeśli program, z którego korzysta zamawiający sam generuje informację o wykonawcach i cenach/kosztach, to zamawiający powinien te informacje zweryfikować. W opisanej sytuacji zamawiający powinien umieścić na stronie prowadzonego postępowania sprostowanie informacji z otwarcia ofert i informację przekazaną do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezesowi Urzędu Zamówień Publiczną przekazuje się informację o złożonych ofertach, a nie o danych, wpisanych do programu, z którego korzysta zamawiający.

Podstawa prawna

Art. 7 pkt 29), art. 226 ust. 1 pkt 5), art. 81 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Urząd Zamówień Publicznych, Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod red. H. Nowaka i M. Winiarza, Warszawa 2021, s. 716

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 02.03.2022 r., sygn. akt KIO 366/22.

* Marzena Kopacka-Biculewicz – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej