Partnerzy serwisu:
Według Prawa zamówień publicznych zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r., ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych

Pytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy w ogłoszeniu o zamówieniu (unijne) muszą być umieszczone informacje dotyczące podstaw wykluczenia. Brak jest takiej rubryki, więc można je dodać jako „Informacje dodatkowe", ale czy jest taka konieczność?

Odpowiedź

Według Prawa zamówień publicznych zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r., ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.12)). Ogłoszenia powinny być przekazywane zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE.

Wyjaśnienie

W przywołanej powyżej regulacji – Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 94, str. 65, w Części C pkt. 11 lit. c), w zakresie informacji, jakie należy zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczących warunków udziału, wskazano: listę i krótki opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia (…). Regulacja ta nie rozróżnia podstaw wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, a zatem w mojej ocenie, należy podać je wszystkie. Ponieważ standardowy formularz zgodny z rozporządzeniem wykonawczym, nie zawiera pola przeznaczonego do zamieszczenia tych informacji, zalecam wykorzystać w tym celu rubrykę pn. „Informacje dodatkowe".

Podstawa prawna

Art. 87 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Części C pkt. 11 lit. c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 94, str. 65.

* Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.

 • Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej kwot unijnych
  1720869631
 • Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Oferta powinna zostać odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wyjątkiem od takiego stanowiska będzie sytuacja, w której zamawiający określiłby formularz cenowy jako przedmiotowy środek dowodowy.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Co może zająć komornik?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.
  Komornik