Partnerzy serwisu:
Procedura z wolnej ręki uregulowana jest w ustawie Prawo zamówień publicznych jako tryb zlecenia zamówienia publicznego bez dopuszczonej konkurencji

Pytanie

Zamawiający planuje negocjacje z wykonawcą mającym siedzibę poza granicami Polski w trybie z wolnej ręki. Negocjacje prowadzone będą w języku angielskim. Czy w tym przypadku dopuszczalne jest zawarcie z takim wykonawcą umowy nie zawierającej klauzul waloryzacyjnych (umowa zawarta będzie na okres dłuższy niż 12 miesięcy).

Odpowiedź

Fakt, że zamawiający będzie negocjować warunki umowy z wykonawcą zagranicznym, nie ma znaczenia w kwestii obowiązku przewidywania w umowie klauzul waloryzacyjnych, jeśli prowadzi procedurę zgodnie z polską ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Procedura z wolnej ręki uregulowana jest w ustawie Prawo zamówień publicznych jako tryb zlecenia zamówienia publicznego bez dopuszczonej konkurencji. Jego przebieg jest normowany ustawą i dotyczy to również przepisów związanych z umową, którą zamawiający podpisze z wykonawcą, po przeprowadzonych w tym trybie negocjacjach. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający, wraz z zaproszeniem do negocjacji, przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które będzie zawierać umowa.

Postanowienia te mogą, zależnie od woli stron, podlegać negocjacjom. Pewne zapisy będą jednak nienegocjowalne – takie jak np. obowiązkowe klauzule waloryzacyjne i w toku negocjacji zamawiający nie będzie czynił w ich zakresie żadnych ustępstw.

Kwestie związane z umową ustawa Prawo zamówień publicznych normuje w dziale VII Rozdziale 1. Dotyczą one wszystkich umów, które są zawierane w trybie ustawowym, a zatem także tych po przeprowadzeniu trybu z wolnej ręki. Skoro tak, to nie widzę powodów, dla których w przypadku zamówienia udzielonego w tej procedurze wykonawcy zagranicznemu, umowa miałaby nie zawierać obowiązkowych postanowień, które wynikają z ustawy Pzp.

Podstawa prawna

Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.

 • Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik posiada liczne uprawnienia do dokonywania szeregu czynności egzekucyjnych. Prowadzi egzekucje na wniosek wierzyciela i na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, który najczęściej stanowi wyrok lub nakaz sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności może określać, że tytuł wykonawczy nadaje się do egzekucji w ograniczonym zakresie, a nie w całości.
  Komornik
 • Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

  Zamówienia publiczne
  Krzysztof Hodt
  Przypadek odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania.
 • Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.