Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Komornik może zająć ruchomości w sytuacji faktycznego władania rzeczą przez dłużnika, tj. rzecz musi znajdować się w posiadaniu dłużnika i dłużnik musi posiadać władztwo nad tą rzeczą.

Komornik nie może zająć ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Ruchomości dłużnika będące we władaniu innej osoby, tzw. osoby trzeciej, komornik może zająć tylko wtedy, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika.

W przypadku egzekucji alimentów komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że osoba ta przedstawi dowód (umowa, faktura, inny dowód imienny), że ruchomości są jej własnością.

Jednak jeżeli dłużnik lub inna osoba przedstawi niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika, komornik umorzy postępowanie co do tych rzeczy. Nie ma to jednak zastosowania do sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia (np. sprzedaży) ruchomości na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko osobie (dłużnikowi), która pozostaje w związku małżeńskim, komornik może zająć taką ruchomość wspólną. Jeżeli zajęta ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

Komornik może zająć również ruchomość będącą współwłasnością kilku osób. W takim przypadku sprzedaży podlega tylko udział należący do dłużnika. Oprócz zajęcia ruchomości komornik może zająć nieruchomość wchodzącą w skład majątku wspólnego małżonków na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko tylko jednemu ze współmałżonków. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

Po zajęciu nieruchomości małżonek dłużnika może sprzeciwić się zajęciu. O sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności. Jeżeli wierzyciel tego nie uczyni, to egzekucja z nieruchomości podlega umorzeniu.