Partnerzy serwisu:
W trakcie udzielania zamówień zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia.

Pytanie

W planie zamówień mamy zaplanowane postępowanie na produkcję filmów i animacji w podziale na części z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (tryb podstawowy). Jedno postępowanie zostało już przeprowadzone, drugie jest zaplanowane na II kwartał (jeszcze nie wszczęte). Po zatwierdzeniu Planu otrzymaliśmy dodatkowe zlecenie od jednostki nadzorującej min. na produkcję spotów reklamowych. Czy produkcję spotów reklamowych należy dołączyć do zamówienia na produkcję filmów? Wydaje się, że przedmiot zamówienia jest tożsamy –  usługa może zostać zrealizowana przez jednego wykonawcę i postępowania na drugą część zamówienia jeszcze nie wszczęliśmy. Jeśli produkcję spotów i produkcję filmów należy traktować jako jedno zamówienie to czy zamówienia na spoty reklamowe można udzielić na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia? Czy konieczne jest uzasadnianie faktu skorzystania z art. 30 ust. 4? Poza spełnieniem warunków: wartość części jest niższa niż 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, łączna wartość części udzielanych w uproszczonych procedurach wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Istotnym elementem jest pilna potrzeba realizacji zamówienia zleconego (nieplanowanego) i rozliczenie zlecenia w wyznaczonym przez jednostkę nadzorującą terminie oraz brak możliwości, na chwilę obecną, określenia ostatecznego, szczegółowego przedmiotu zamówienia na filmy (zamówienie planowane). Czy uzasadnieniem dla skorzystania z art. 30 ust. 4 może być pilna potrzeba realizacji zamówienia?

Odpowiedź

Jeżeli przedmiot zamówienia jest tożsamy to produkcję spotów reklamowych należy dołączyć do zamówienia na produkcję filmów. Zamówienia na spoty reklamowe można udzielić na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia. Aby zastosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający musi wykazać spełnianie przesłanek tego przepisu. Zamawiający nie jest zobowiązany do dodatkowego uzasadnienia skorzystania z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Jednakże w przypadku niestosowania przepisów ustawy, należy mieć na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

W trakcie udzielania zamówień zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Zgodnie z tym przepisem do 20% łącznej wartości tych części zamówienia i do wartości 80 000 euro (356 288 zł) dla dostaw lub usług zamawiający może zastosować przepisy dotyczące wartości tej części.

 Dnia 3 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłosił obwieszczenie w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r poz. 1177).

W pkt. V.1) Załącznika do obwieszczenia określono, że kwota, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 356 288 zł.

Jak prawidłowo dzielić zamówienia

Zamawiający stosując przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zawsze powinien mieć na względzie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

W omawianej sytuacji, jeżeli zamawiający spełnia przesłanki art. 30 ust. 4 ustawy Pzp może zastosować ten przepis.

Jeżeli przy udzielaniu zamówienia na produkcję spotów reklamowych nie będzie stosowana ustawa Pzp zamawiający powinien uzasadnić to obiektywnymi przyczynami.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia

W mojej opinii pilna potrzeba realizacji zamówienia zleconego (nieplanowanego) i rozliczenie zlecenia w wyznaczonym przez jednostkę nadzorującą terminie będą uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami udzielenia tego zamówienia.

Podstawa prawna

* Art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021 r poz. 1177).

Magdalena Kossak-Tabor - radca prawny, ekspertka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, była pracowniczka Urzędu Zamówień Publicznych, kierowała wydziałem kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom, współpracuje z renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych