Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przewiduje w art. 524 - 527 instytucję przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający, po otrzymaniu odwołania, zobowiązany jest przesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Powyższe wynika z art. 524 Prawa zamówień publicznych.

Obowiązująca w ustawie Prawo zamówień publicznych instytucja przystąpienia do postępowania odwoławczego ma charakter fakultatywny – tj. wykonawca wezwany nie ma obowiązku przystąpienia do odwołania po którejkolwiek ze stron postępowania odwoławczego. Należy jednak pamiętać, że wykonawca wezwany nie może w przypadku niekorzystnego dla niego wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą wnosić później samodzielnie odwołania na czynności wykonane przez zamawiającego zgodnie z wyrokiem Izby.

W konsekwencji zwłaszcza w przypadku gdy odwołanie wnoszone jest na wybór najkorzystniejszej oferty, wykonawca którego wybór jest negowany przez konkurującą firmę powinien przystąpić do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, podnosząc argumenty broniące prawidłowości złożonej oferty a negujące zarzuty podniesione w odwołaniu.

Termin na wniesienie przystąpienia

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Poniżej wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

……………………, dnia …………….. 202… roku

Zamawiający (nazwa i adres):

…………………..

………………….

Odwołujący (nazwa i adres firmy, która wniosła odwołanie):

…………………..

………………….

Przystępujący do postępowania odwoławczego

(podać nazwę i adres firmy składającej przystąpienie):

…………………..

………………….

Prezes

Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02 – 676 Warszawa

PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

po stronie ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 525 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zgłaszam przystąpienie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO do postępowania odwoławczego wywołanego odwołaniem: ……………(podać nazwę i adres Odwołującego……………………… wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „…………(podać tytuł postępowania)……………………", prowadzonego w trybie „………(podać tryb)………………".

Przystępujący informację o wniesieniu odwołania do którego składa niniejsze przystąpienie uzyskał w dniu ………(podać datę dzienną)………………..202…r. 

Wskazanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której się przystępuje:   

Przystępujący oświadcza, że ma interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia niniejszego odwołania na korzyść Zamawiającego, ponieważ w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferta Przystępującego została uznana za najkorzystniejszą.

Przystępujący wnosi o oddalenie odwołania w całości jako bezprzedmiotowego.

Wskazuję, iż Przystępujący ma interes w przystąpieniu do postępowania odwoławczego z uwagi na fakt, iż to właśnie oferta Przystępującego została wybrana jako najkorzystniejsza. Ewentualne uwzględnienie odwołania może doprowadzić do zmiany wyboru oferty najkorzystniejszej. Przystępujący ma zatem interes w tym, aby Odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść Zamawiającego.

......................................

                                                                                                          (podpis Przystępującego)

Załączniki:

1.    Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

2.    Odpis z KRS wykonawcy zgłaszającego przystąpienie

3.    Potwierdzenie przesłania w dniu ...... kopii przystąpienia odwołującemu 

4.    Potwierdzenie przesłania w dniu ...... kopii przystąpienia zamawiającemu.

 • Podział zamówienia publicznego na części - zasady postępowania Pzp

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Podmioty kwalifikowane jako odrębni zamawiający, nie są zobowiązane do łącznego szacowania wartości zamówień tożsamych, nawet jeżeli ich realizacja służy osiągnięciu wspólnego celu.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Zastosowanie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w kontekście pilnej realizacji zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Magdalena Kossak-Tabor
  W trakcie udzielania zamówień zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia.
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie. W tym celu zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego długu i do całkowitej jego spłaty nie wolno mu odbierać wynagrodzenia, ani też nim rozporządzać poza częścią wolną od zajęcia.
  Komornik