Partnerzy serwisu:
W procedurze odwróconej należy zbadać wszystkie oferty pod kątem przesłanek odrzucenia.

Pytanie

Nasze pytanie dotyczy procedury odwróconej. Prosilibyśmy o dokładne wyjaśnienie kwestii oceny, klasyfikacji i badania ofert. Posłużmy się przykładem; W przetargu nieograniczonym z zaznaczoną w SWZ procedurą odwróconą i jedynym kryterium ceny wpłynęły trzy oferty, odpowiednio o wartościach (umownych) 1100 zł, 2105 zł, 395 zł.

Odpowiedź

W procedurze odwróconej należy zbadać wszystkie oferty pod kątem przesłanek odrzucenia. Po ustaleniu rankingu ofert pierwszego wykonawcę na liście należy zbadać pod kątem podmiotowym.

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy cena jest jedynym kryterium, jak i przypadku, gdy dobrano dodatkowe kryteria w postaci np. jakości, terminu gwarancji itp.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zatem w skrócie przebieg procedury odwróconej wygląda tak:

1. Najpierw zamawiający bada oferty pod kątem przesłanek odrzucenia.

2. Następnie ocenia oferty pod kątem kryteriów oceny ofert i ustala ich ranking.

3. Potem dokonuje kwalifikacji podmiotowej pierwszego wykonawcy z rankingu.

4. Jeżeli pierwszy w rankingu wykonawca nie przeszedł pozytywnie kwalifikacji podmiotowej, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ważne jest przy tym, że zamawiający nie wybiera automatycznie wykonawcy składającego kolejną najlepiej ocenioną ofertę, lecz zobowiązany jest do dokonania ponownej oceny ofert pozostałych wykonawców.

Podstawa prawna

Art. 139, art. 226 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Justyna Rek-Pawłowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych - co warto wiedzieć?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Zabezpieczenie jest rodzajem gwarancji, przysługującej uprawnionemu do przygotowania się do wykonania właściwego obowiązku, który zostanie nałożony na obowiązanego orzeczeniem sądu. Stronami postępowania w przedmiocie zabezpieczenia są: uprawniony i obowiązany.
  Komornik
 • Nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Skutkiem wejścia w życie nowego rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, wyższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).