Partnerzy serwisu:
Legalnym będzie takie zaprojektowanie zapisów umownych, które w zakresie wymagań wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie będą odwoływać się do dalszych podwykonawców.

Pytanie

Zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Czy obowiązek, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy należy rozszerzyć również na dalszych podwykonawców, czy też zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu wymagania te dotyczą jedynie wykonawców i podwykonawców? Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia konstruowania zapisów umowy na roboty budowlane dotyczących wymagania, o którym mowa powyżej oraz weryfikacji jego spełniania na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź 

Legalnym będzie takie zaprojektowanie zapisów umownych, które w zakresie wymagań wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie będą odwoływać się do dalszych podwykonawców.

Literalna wykładnia przepisów art. 95 ust. 1 wskazuje, iż obowiązek zatrudnienia określonej grupy osób na podstawie stosunku pracy dotyczy wykonawcy i podwykonawcy. Tam, gdzie intencją ustawodawcy było określenie wymagań skierowanych również dla dalszego podwykonawcy, zostało to wyraźnie wskazane. Z przepisów art. 438 ust. 1 ustawy Pzp również konsekwentnie wynika, że obowiązek kontroli zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy wykonawcy i podwykonawcy. Legalnym będzie zaprojektowanie zapisów umownych, które w kontekście wymagań art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie będą odwoływać się do dalszych podwykonawców.

Podstawa prawna

art. 95 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Anna Kaźmierczak - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce