Partnerzy serwisu:
Termin 30 dni na zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP liczy się od dnia "faktycznego" zawarcia umowy, a nie od daty wpisanej w treści umowy jako data zawarcia, jeżeli podpisanie umowy przez obie strony nie nastąpiło rzeczywiście w tak wskazanym dniu.

Pytanie

Jaki powinien być termin na opublikowanie ogłoszenia o wyniku w poniższej sytuacji. Zgodnie z ustawą termin na opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania termin to 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dzień zakończenia postępowania to dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sytuacji zamawiającego dotyczącej zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na umowie widnieje data umowy z 3 marca 2022. Umowa została przesłana przez wykonawcę dystrybucji energii mailem z instrukcją podpisania i odesłania umowy do siedziby. Zamawiający podpisał i odesłał egzemplarze umowy ok. 9 marca 2022. Na umowie nie był uzupełniony dzień wejścia w umowy w życie z uwagi, że termin ten byłby znany dopiero po wyborze dostawcy energii, której procedura właśnie trwała. Z uwagi na wydłużająca się procedurę wybory dostawcy energii (wybuch wojny i wycofywanie się wykonawców z podpisania umowy) podpisanie umowy na dostawę energii nastąpiło 11 kwietnia 2022. Wykonawca złożył wniosek do OSD o zmian sprzedawcy. Umowa mogła wejść w życie z dniem 4 maja 2022. Pod koniec kwietnia oraz na początku maja zamawiający upomniał się o egzemplarze umowy od wykonawcy dystrybucji. Umowy podpisane przez Wykonawcę dystrybucji dotarły do zamawiającego w połowie maja już z wpisana datą że umowa wchodzi w życie z dniem 4 maja 2022. Z uwagi na fakt, że fizycznie tych umów nie było u zamawiającego, a co więcej umowy zostały realnie podpisane dopiero w maju, zamawiający ogłoszenie o wyniku postępowania ogłosił 30 maja 2022. W chwili obecnej kontrola zastanawia się czy nie doszło do naruszenia 30 dniowego terminu na ogłoszenie o wyniku. W jaki sposób zamawiający może się bronić? Mimo widniejącej daty na umowie tj. 3 marca 2022 nie była to data realnego zawarcia umowy, lecz raczej data sporządzenia umowy. Zamawiający nie otrzymał egzemplarzy umowy aż do maja 2022. Nadmieniam, że oba postępowania były prowadzone procedurami dla wartości nieprzekraczającej progów unijnych.

Odpowiedź

Termin 30 dni na zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP liczy się od dnia „faktycznego" zawarcia umowy, a nie od daty wpisanej w treści umowy jako data zawarcia, jeżeli podpisanie umowy przez obie strony nie nastąpiło rzeczywiście w tak wskazanym dniu.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.

Zauważenia wymaga, że na mocy art. 8 ust. 1 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy KC, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  W przedmiotowym przypadku warto mieć na uwadze m.in. art. 78 § 1 zd. 2 KC. Określa on, że do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Jak podkreśla się w doktrynie cywilistycznej (zob. komentarz do art. 78 KC, Zobowiązania red. Machnikowski 2022, wyd. 1/Swaczyna, Legalis) zachowanie formy pisemnej polega na spełnieniu wymagań określonych w art. 78 § 1 KC, które polegają na złożeniu własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli. Jeżeli następuje to przy równoczesnej obecności wszystkich stron czynności prawnej z chwilą złożenia ostatniego podpisu zostaje zachowana forma czynności prawnej, a sama czynność prawna uzyskuje prawną doniosłość w związku z dojściem składających się na nią oświadczeń woli w taki sposób, że strony mogły się z nimi zapoznać (art. 61 § 1 zd. 1 KC). Jeżeli natomiast równoczesna obecność nie zachodzi, następuje rozszczepienie zachowania formy oświadczenia woli i dokonania czynności prawnej. Formę pisemną oświadczenie woli uzyskuje już z chwilą złożenia podpisu, natomiast do uzyskania przez czynność prawną doniosłości niezbędne jest wysłanie oświadczenia woli i jego dojścia do adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać, przy czym złożenie oświadczenia woli oznaczonej osobie w formie pisemnej wymaga wysłania adresatowi oryginału podpisanego dokumentu. 

Ponadto składanie podpisów może też następować sukcesywnie, wówczas czas dopełniania formy pisemnej czynności prawnej będzie odpowiednio wydłużony. W obu przypadkach umowa uzyskuje formę pisemną z chwilą złożenia ostatniego podpisu. 

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1, art. 309 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

* Andrzela Gawrońska-Baran - radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego