Partnerzy serwisu:
Zamawiający może dokonać zmian zawartej umowy na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).

Pytanie

Czy na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego polegająca na zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania poprzez ograniczenie zakresu przedmiotu umowy do części wykonanej przez wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający może dokonać zmian zawartej umowy na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) – dalej ustawa o zniesieniu barier wyłącznie w odniesieniu do umów, które były zawarte („w toku") przed 9 listopada 2022 tj. dniem wejścia w życie ustawy.

Rozwiązaniem, które funkcjonuje obok przepisów Pzp i pozwala na zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym przede wszystkim o charakterze waloryzacyjnym, jest ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185), a w szczególności art. 48 tej ustawy.

Zgodnie z nim, w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana umowy może polegać m.in. na:

* zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących:

- zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia,

- terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,

- sposobu wykonywania umowy,

(o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy).

Podstawa prawna wskazana w art. 48 ustawy o zniesieniu barier, jest autonomiczną, niezależną od zmian umów wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Pzp, przesłanką dokonywania zmian w umowach.

A zatem zamawiający ma prawo oprzeć się na tych przepisach dokonując zmiany umowy, bez konieczności sięgania do przepisów Pzp.

Co jednak istotne zamawiający musi wymagać od wykonawcy wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zmianą cen na rynku a zmianą kosztów realizacji danej umowy czy samą zmianą umowy. A także wykazać, że istotnie nadzwyczajny wzrost cen spowodował niemożność kontynuowania zawartej umowy i grozi wykonawcy rażącą stratą.

Wykonawca musi także wykazać, że zobowiązania podwykonawców zostały również zrealizowane.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o zniesieniu barier w przypadku dokonania zmiany umowy w zakresie przedmiotu, terminu czy sposobu wykonywania umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia publicznego powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy o podwykonawstwo, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne dla podwykonawcy niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zmienionej zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy o zniesieniu barier.

Podstawa prawna

Art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).