Partnerzy serwisu:
Wykonawca będzie uprawniony do posługiwania się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań o udzielenie zamówienia, bez potrzeby każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów oraz oświadczeń (podmiotowych środków dowodowych) w zakresie określonych przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu.

Wprowadzenie mechanizmu certyfikacji do polskiego systemu zamówień publicznych wynika z art. 64 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz w art. 46 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Wdrożenie w polskim systemie zamówień publicznych procedur certyfikacji wykonawców ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą określone podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. niezbędne doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) niezbędne do realizacji wskazanej w certyfikacie kategorii zamówień publicznych.

Głównym założeniem certyfikacji jest ograniczenie obowiązków, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, związanych z weryfikacją podmiotową wykonawców (główne założenie: weryfikacja dokonywana jednokrotnie poza konkretnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego umożliwia sprawniejsze przystąpienie do postępowania oraz jego przeprowadzenie na etapie weryfikacji wykonawców).

Wykonawca będzie uprawniony do posługiwania się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań o udzielenie zamówienia, bez potrzeby każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów oraz oświadczeń (podmiotowych środków dowodowych) w zakresie określonych przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z założeniami projektowanej ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych dla zamawiających mechanizm certyfikacji będzie oznaczał kolejne usprawnienie procesu weryfikacji podmiotowej wykonawców poprzez stworzenie możliwości dokonania jej bezpośrednio w oparciu o informacje wynikające z przedłożonego przez wykonawcę certyfikatu, a w konsekwencji ograniczenie czasu trwania postępowań.

Zamawiający nie będzie miał jednak możliwości stawiania jako obligatoryjnego wymogu posiadania certyfikatu przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego. Wykonawcy niedysponujący certyfikatem będą mogli wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu w dotychczas obowiązujący sposób. Istotę mechanizmu certyfikacji stanowi bowiem wprowadzenie dodatkowych możliwości, a nie zastąpienie dotychczasowych rozwiązań nowymi.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy - planowane wejście w życie nowej ustawy to 1 stycznia 2025 roku, jednak uprzednio musi zostać utworzony kompletny system i zasady certyfikacji oraz ich weryfikacji, jak również szkoleń zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.