Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wierzytelności z tytułu umowy zlecenia poprzez jej zajęcie. W tym celu komornik zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem.

Ponadto komornik wezwie dłużnika wierzytelności (podmiot, który zawarł umowę zlecenia - zleceniodawcę), aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów.   

Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika (zleceniodawcę), aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;

2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

Za niewykonanie nałożonych na dłużnika wierzytelności obowiązków komornik może go ukarać grzywną do 5000 zł.

Jeżeli wierzytelność (wynagrodzenie) z tytułu umowy zlecenia ma charakter świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną, do ograniczeń egzekucji stosuje się zasady, jak przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie podlega potrąceniu na poczet egzekucji, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Przy egzekucji długów na poczet świadczeń alimentacyjnych wolna od zajęcia i egzekucji jest kwota 3/5 wynagrodzenia. Egzekucje można prowadzić również z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy egzekucji innych długów niż alimenty, wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia jest to 4242 zł brutto. Po odliczeniu kwoty wolnej od egzekucji w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie podlega potrąceniu na poczet egzekucji do 50 proc.

Reguły o ograniczeniu egzekucji tak jak przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę stosuje się do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, a także do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy.

Jeżeli natomiast wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie ma charakteru świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną, podlega ono egzekucji w pełnej wysokości.