Partnerzy serwisu:
Zgodnie z poglądami doktryny z omyłką rachunkową zamawiający ma do czynienia w sytuacji stwierdzenia niezamierzonego, widocznego, bezspornego i niebudzącego wątpliwości błędu rachunkowego, polegającego na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.

Pytanie

W kosztorysie ofertowym składającym się z 30 pozycji w jednej z nich wykonawca popełnił błąd polegający na wpisaniu innej kwoty wartości netto niż cena jednostkowa netto przy ilości 1 szt. (tj. wartości netto 4 000,00 zł, cena jednostkowa netto 2 000,00, ilości 1 szt) czy poprawa takiego błędu może zostać zaliczona do rachunkowych i innych omyłek jednocześnie? Nadmieniam, iż zamianie ulegnie również wartość brutto całej inwestycji oraz wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

? niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zgodnie z poglądami doktryny z omyłką rachunkową zamawiający ma do czynienia w sytuacji stwierdzenia niezamierzonego, widocznego, bezspornego i niebudzącego wątpliwości błędu rachunkowego, polegającego na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego. Przykładem takiej omyłki może być nieprawidłowe działanie na liczbach, nieprawidłowe przemnożenie czy dodanie poszczególnych składników. 

Poprawienie omyłek służy naprawieniu oświadczenia woli wykonawcy w taki sposób, w jaki oświadczenie te wyglądałoby, gdyby do omyłki nie doszło.

W sytuacji opisanej pytaniem zamawiający ma do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową, którą powinien poprawić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, jeśli takie są (np. wskazówkami, że wykonawca ma dokonać wyliczenia poprzez przemnożenie ilości sztuk oferowanego produktu przez cenę jednostkową netto.

Po dokonaniu takiej poprawki zamawiający jest obowiązany do uwzględnienia konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).

A zatem pismo zawierające informacje o poprawieniu omyłki powinno też poprawiać wartość brutto całej oferty. 

Co się tyczy wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy to jest ono wartością procentową liczoną od wartości oferty brutto, a zatem wartość procentowa nie ulegnie zmianie. Zmieni się jedynie wartość kwotowa. Jednak wyliczenia tej wartości dokonuje się przed zawarciem umowy a nie na etapie badania i oceny ofert, na którym znajduje się, jak wynika z pytania, obecnie zamawiający.

Podstawa prawna

Art 223 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).