Partnerzy serwisu:
Czy jeśli wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych w terminie to oferta podlega odrzuceniu?

To zależy na jakim etapie postępowania znajduje się procedura.

Najpierw zamawiający wzywa pierwszego z rankingu ofert wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 i art. 274 w przypadku postępowania w trybie podstawowym poniżej progu unijnego) jeśli oczywiście uprzedził o tym w dokumentach zamówienia i faktycznie wymagał już wtedy określonych dokumentów. W sytuacji gdy wykonawca nie złoży dokumentów, zamawiający ma obowiązek zastosować procedurę ich uzupełnienia.

Zgodnie z art. 128 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne bądź zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

* wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie,

lub

* zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.   

Dopiero wówczas – po przeprowadzonej procedurze uzupełnienia – zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nadal nie złożył dokumentów (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp).

Podstawa prawna

Art. 126, art. 128, art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 274 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

* Justyna Rek-Pawłowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.