Partnerzy serwisu:
Wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości przeprowadzenia negocjacji nie oznacza, że zamawiający jest zobowiązany do ich przeprowadzenia.

Pytanie

Czy zamawiający musi przeprowadzić negocjacje – obligatoryjne, jeżeli przewidział taki tryb? W dokumentacji SWZ znajduje się taki zapis: "Zamawiający udziela zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych".

Odpowiedź

Wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości przeprowadzenia negocjacji nie oznacza, że zamawiający jest zobowiązany do ich przeprowadzenia.

Przewidzenie możliwości przeprowadzenia negocjacji w świetle art. 275 pkt 2 ustawy Pzp jest warunkiem dopuszczalności negocjacji, jednak o tym, czy do negocjacji dojdzie, zdecyduje zamawiający po ocenie ofert.  

Postępowanie w wariancie drugim (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) stwarza w stosunku do wariantu pierwszego (art. 275 pkt 1 Pzp) dodatkową możliwość w postaci negocjacji treści oferty, w zakresie określonym w art. 278 ustawy Pzp, z której zamawiający może, ale nie musi skorzystać.

Zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp  zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych (wariant z fakultatywnymi negocjacjami).

Przebieg procedury w tym wariancie trybu podstawowego wygląda następująco: wszczęcie postępowania następuje przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, w którym zamawiający wskazuje, że wybiera tryb podstawowy z możliwością negocjacji. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ).

Każdy wykonawca zainteresowany zamówieniem może złożyć ofertę, a następnie zamawiający dokonuje oceny ofert złożonych przez wykonawców. Zanim zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, może przeprowadzić negocjacje z wykonawcami, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie nie podlegały odrzuceniu. Podkreślić w tym miejscu należy, że wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości przeprowadzenia negocjacji nie oznacza, że zamawiający jest zobowiązany do ich przeprowadzenia.

Przewidzenie możliwości przeprowadzenia negocjacji w świetle art. 275 pkt 2 Pzp jest warunkiem dopuszczalności negocjacji, jednak o tym, czy do negocjacji dojdzie, zdecyduje zamawiający po ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie, a przed zaproszeniem do negocjacji.  

W dalszym toku postępowania zamawiający dokonuje oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli zamawiający nie zdecyduje się na przeprowadzenie negocjacji, przebieg postępowania wygląda ostatecznie tak, jak w wariancie pierwszym trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 Pzp).

Postępowanie w wariancie drugim (art. 275 pkt 2 Pzp) stwarza w stosunku do wariantu pierwszego (art. 275 pkt 1 Pzp) dodatkową możliwość w postaci negocjacji treści oferty, w zakresie określonym w art. 278 Pzp, z której zamawiający może, ale nie musi skorzystać. (Opinia Urzędu Zamówień Publicznych, Jak przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp), www.uzp.gov.pl) .

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedstawionym stanie faktycznym zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia negocjacji w ramach art. 275 pkt. 2 Pzp. Wskazany zapis SWZ przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w zależności od decyzji zamawiającego aczkolwiek nie stanowi to obowiązek zamawiającego.

Podstawa prawna

Art. 275 pkt. 2  Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

* Paulina Grochowska-Stosio - radca prawny, praktyk działający po stronie zamawiających, aktualnie pracownik administracji samorządowej zajmujący samodzielne stanowisko w komórce Zamówień Publicznych.