Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp wprowadzając obowiązek zawierania w określonych umowach o zamówienie publiczne obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych, w odniesieniu do określenia sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia pozostawia swobodę zamawiającemu.

Pytanie

Zamawiający zamierza wprowadzić następujące zapisy do umowy: „Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo energetyczne Na podstawie art. 439 ustawy prawo Zamówień Publicznych wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie zmianie, w przypadku zmiany przepisów prawa w zmieniających wielkość udziału obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii o których mowa w art. 59 pkt 1 oraz art. 59 pkt 2 ustawy OZE, i ustawy o efektywności energetycznej a które na 2023 zostały ustalone w wysokości: a) Certyfikat zielony – 12% b) Certyfikat niebieski – 0,50% c) Certyfikat biały – 1,50%". Co w przypadku kiedy kontrakt zawierany jest na okres dłuższy niż rok, a nie znamy % obowiązków na kolejny okres (rok 2024, 2025)? Czy musi być wskazany aktualny poziom obowiązków zgodnie z rozporządzeniem? Czy może być podany dowolny przyjęty przez sprzedawcę poziom obowiązków?

Odpowiedź

Ustawa Pzp wprowadzając obowiązek zawierania w określonych umowach o zamówienie publiczne obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych, w odniesieniu do określenia sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia pozostawia swobodę zamawiającemu.

Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w umowie określa się sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Użycie w punkcie drugim cytowanego przepisu sformułowania „w szczególności" oznacza, że jest to katalog otwarty i zamawiający może samodzielnie kształtować tę kwestię w ramach sformułowanych zapisów umownych. Przy czym powinno to zostać zapisane tak, aby było jasne dla wszystkich i nie wprowadzało na etapie realizacji umowy kwestii spornych czy niedookreślonych.

Podstawa prawna

Art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1710).

* Justyna Andała-Sępkowska - prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym.