Partnerzy serwisu:
Pieczęć elektroniczna ministra właściwego do spraw informatyzacji potwierdza integralność danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego oraz autentyczność podpisu.

Pytanie

Czy zapis weryfikując ofertę w następującej formie jest poprawny: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji – pieczęć podpisu zaufanego). Martwi mnie to stwierdzenie pieczęć podpisu zaufanego. Czy jest to prawidłowe przy podpisach zaufanych.

Odpowiedź

Pieczęć elektroniczna ministra właściwego do spraw informatyzacji potwierdza integralność danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego oraz autentyczność podpisu. W związku z powyższym, nie widzę podstaw do kwestionowania ważności podpisu.

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.

Dalej, zgodnie z  §  15. Ust. 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1194), weryfikacja integralności danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego oraz autentyczności tego podpisu dokonywana jest za pomocą certyfikatu pieczęci elektronicznej udostępnionego przez ministra pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra - https://mc.bip.gov.pl/certyfikat-pieczeci-elektronicznej-podpisu-zaufanego/certyfikat-pieczeci-elektronicznej-podpisu-zaufanego.html.

Tym samym, pieczęć elektroniczna ministra właściwego do spraw informatyzacji potwierdza integralność danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego oraz autentyczność podpisu.

Podstawa prawna

Art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 57).

§15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1194),

* Katarzyna Bełdowska - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.