Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi możliwość udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Ponieważ wskazany tryb ogranicza w istotny sposób konkurencyjny dostęp wykonawców do udzielanego zamówienia, jego zastosowanie musi być przez zamawiającego jednoznacznie uzasadnione.

Zamawiający decydując się na udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia musi przekonująco wykazać, że może zastosować ten tryb w oparciu o przesłanki określone w art. 301 Prawa zamówień publicznych.

Powyższą tezę potwierdza przykładowo wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 listopada 2023 r. sygn. akt: KIO 3221/23.

Przedmiotem rozpoznawanej przez KIO sprawy było zbyt ogólne uzasadnienie przez zamawiającego przesłanki umożliwiającej zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia.

Rozpoznanie sprawy przez Izbę dotyczyło tego, czy zamawiający był uprawniony do zastosowania w prowadzonym postępowaniu niekonkurencyjnego trybu jakim jest tryb negocjacji bez ogłoszenia. W ocenie Izby zamawiający nie wykazał, że mógł zastosować ten tryb. Zdaniem składu orzekającego KIO zamawiający naruszył art. 302 ustawy PZP w zw. z art. 301 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz art. 268 ust. 2 pkt 2 tej ustawy i art. 269 ust. 2 oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w zw. z art. 16 ustawy PZP i art. 255 pkt 6 ustawy PZP poprzez sporządzenie uzasadnienia faktycznego zastosowanego trybu negocjacji bez ogłoszenia w sposób, który uniemożliwia dokonane oceny spełnienia przesłanek zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 4, zatem zamawiający nie zrealizował kluczowego dla tej oceny obowiązku informacyjnego wymaganego przepisami Prawa zamówień publicznych.

Tym samym do zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia doszło z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych określonych przepisami ustawy PZP, gdyż uzasadnienie zastosowania trybu niekonkurencyjnego nie było wyczerpujące.