Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne jest ograniczony w dokonywaniu zajęć.

Dłużnikowi nie można zająć szeregu świadczeń, które są zwolnione z egzekucji w całości. Ma to na celu ochronę dłużnika przed egzekucją ze szczególnych rodzajów świadczeń, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych dłużnika lub pomocy w utrzymaniu dłużnika i jego rodziny. Kwota, która jest zwolniona z egzekucji w całości przysługuje dłużnikowi i nie można nią zaspokoić wierzyciela. Zdecydowana większość tych świadczeń zwolniona jest od egzekucji z mocy prawa i nie wymaga dodatkowego działania po stronie komornika sądowego.

Nie podlegają egzekucji w całości:

1)    świadczenia alimentacyjne,

2)    świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

3)    świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów,

4)    świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (tzw. „800 plus"), świadczenie dobry start,

5)    jednorazowe świadczenie, z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

6)    rodzinny kapitał opiekuńczy,

7)    dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,

8)    dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie o dodatku osłonowym

9)    dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,

10)  dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,

11) dodatek elektryczny,

12) refundacja podatku VAT, o której mowa w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

13) świadczenie wspierające, o którym mowa w ustawie świadczeniu wspierającym,

14) świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

15)  środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

16) dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

17) dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy Prawo energetyczne,

18) zapomogi udzielone na podstawie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.