Partnerzy serwisu:
Egzekucję z nieruchomości może prowadzić tylko komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Wyłączone zostało w tym przypadku prawo wyboru komornika spoza rewiru.

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymaga odrębnego wniosku wierzyciela, który powinien wskazać w sposób precyzyjny, którą nieruchomość (nr księgi wieczystej) komornik ma zająć. Na podstawie tak złożonego wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.

Dłużnik może uwolnić się od egzekucji z nieruchomości dokonując wpłaty całości długu w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania od komornika sądowego.

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie (dłużnikowi) pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

Małżonek dłużnika może nie zgodzić się z dokonanym zajęciem. W tym celu po zawiadomieniu go przez komornika sądowego może wnieść sprzeciw do komornika sądowego na zajęcie nieruchomości wspólnej. O sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. W sytuacji, kiedy wierzyciel nie uzyska klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, egzekucja z nieruchomości podlega umorzeniu.

W toku dalszych czynności w egzekucji z nieruchomości dłużnik może kierować do komornika wnioski, a także na zasadach ogólnych kwestionować czynności komornika sądowego poprzez złożenie skargi na czynność komornika lub zaniechanie czynności. Oczywiście skargi powinny zawierać żądanie skarżącego i być faktycznie uzasadnione, a nie zmierzać do przedłużania postępowania egzekucyjnego.

Najważniejszymi etapami egzekucji z nieruchomości są, oprócz zajęcia nieruchomości:

1)    Opis i oszacowanie nieruchomości, który dokonywany jest na wniosek wierzyciela oraz w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego,

2)    Licytacje nieruchomości, których może być dwie w jednym postępowaniu,

3)    Przybicie prawa własności nieruchomości bezpośrednio po skutecznej licytacji nieruchomości oraz

4)    Przysądzenie prawa własności nieruchomości, po zapłacie przez licytanta, któremu udzielono przybicia ceny nabycia nieruchomości. Przysądzenie własności przenosi na nabywcę własność nieruchomości.

Warto podkreślić, że jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem licytacji, komornik umorzy egzekucję i nieruchomość nie zostanie sprzedana. Jest to graniczny termin, do którego można uiścić należność wierzyciela wraz z kosztami, by nie doszło do sprzedaży nieruchomości.

 • Jak sprawdzić czy pełnomocnictwo rodzajowe jest ważne?

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Co do zasady, zmiana w zarządzie spółki nie wpływa na ważność udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz spółki.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Zamówienia bagatelne a materiały równoważne - co warto wiedzieć

  Zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Mimo że regulamin nie dookreślał wprost, iż zamawiający ma obowiązek dopuścić materiały równoważne, to jednak został stworzony m.in. po to, aby zapewnić podmiotom równy dostęp do zamówień i ich równe traktowanie.
 • Jak poprawnie skonstruować klauzule waloryzacyjne do umowy

  Zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  Ustawa Pzp wprowadzając obowiązek zawierania w określonych umowach o zamówienie publiczne obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych, w odniesieniu do określenia sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia pozostawia swobodę zamawiającemu.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.