Partnerzy serwisu:
W postępowaniu egzekucyjnym dłużnik ma prawo nie zgadzać się z czynnościami i działaniami podejmowanymi przez komornika sądowego, a także przez sąd.

Ogólnym środkiem obrony, który przysługuje dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym jest skarga na czynność komornika sądowego lub na zaniechanie dokonania czynności. Skargę może wnieść także wierzyciel lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skargę należy wnieść w terminie tygodniowym. Skargę wnosi się do komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Komornik może uwzględnić skargę i o tym fakcie powinien poinformować skarżącego (np. dłużnika) i ewentualnie inne osoby zainteresowane rozstrzygnięciem.  W sytuacji, kiedy komornik nie uwzględni skargi, jest zobowiązany do jej przekazania do sądu rejonowego, który skargę rozpozna i wydana stosowne postanowienie.

Innym środkiem obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest zażalenie na postanowienie sądu. Sąd podejmując różne czynności w postępowaniu egzekucyjnym wydaje postanowienia np. w egzekucji z nieruchomości przy sprzedaży licytacyjnej (przybicie oraz przysądzenie prawa własności) lub inne wydawane w przypadkach, kiedy sąd jest organem egzekucyjnym. Na niektóre postanowienia wydawane przez sąd służy zażalenie. Strona lub inna osoba uprawniona dowiaduje się o tym czy na dane postanowienie służy zażalenie z pouczenia sądu, które może być przekazane ustnie podczas posiedzenia sądowego lub na piśmie wraz z doręczeniem odpisu postanowienia. Zażalenie powinno spełniać wymagania formalne jak dla każdego pisma procesowego, a oprócz tego powinno zawierać: wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego uchylenie lub zmianę oraz uzasadnienie. Termin do złożenia zażalenia wynosi tydzień, który jest liczony od dnia ogłoszenia postanowienia lub od dnia jego doręczenia lub od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, jeżeli strona o nie wniosła.

Oprócz postanowień wydawanych przez sąd, coraz częściej zdarzają się postanowienia wydawane przez referendarzy sądowych. Na postanowienia referendarzy sądowych nie służy zażalenia, lecz skarga. Przysługuje ona w takich samych przypadkach jak zażalenie na postanowienie sądu.

Specjalnymi środkami zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, są: zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Plan podziału sporządza się w egzekucji z nieruchomości w związku z jej sprzedażą lub w każdym innym przypadku wyegzekwowania kwoty np. z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, świadczenia, wierzytelności, jeżeli suma uzyskana nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego (komornika sądowego), który go sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tego planu. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego służy weryfikacji sytuacji, kiedy wskutek działania lub bezczynności komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej. Skargę rozpoznaje sąd.

 • Jak sprawdzić czy pełnomocnictwo rodzajowe jest ważne?

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Co do zasady, zmiana w zarządzie spółki nie wpływa na ważność udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz spółki.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Zamówienia bagatelne a materiały równoważne - co warto wiedzieć

  Zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Mimo że regulamin nie dookreślał wprost, iż zamawiający ma obowiązek dopuścić materiały równoważne, to jednak został stworzony m.in. po to, aby zapewnić podmiotom równy dostęp do zamówień i ich równe traktowanie.
 • Jak poprawnie skonstruować klauzule waloryzacyjne do umowy

  Zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  Ustawa Pzp wprowadzając obowiązek zawierania w określonych umowach o zamówienie publiczne obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych, w odniesieniu do określenia sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia pozostawia swobodę zamawiającemu.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.