Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy, prowadząc egzekucję z majątku dłużnika, w określonych sytuacjach jest ograniczony w możliwości zajęcia danych świadczeń, zasiłków, dodatków itd.

Niekiedy kwoty pochodzące z określonej kategorii wierzytelności w całości nie podlegają. Do takich kategorii świadczeń należą: świadczenie wychowawcze „800+" (dawniej „500+") oraz świadczenia rodzinne.

Komu przysługuje 800+

Celem świadczenia wychowawczego, tzw. „świadczenia „800+" jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom uprawnionym w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.   

Świadczenia rodzinne

1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

2) Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacaną przez gminy na podstawie uchwały rady gminy osobom zamieszkałym na terenie jej działania, tzw. „becikowe gminne".

4) Świadczenia wypłacane przez gminy na rzecz rodziny.

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe".

6) Świadczenie rodzicielskie.

Zarówno prawo do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych przysługuje, m.in.: obywatelom polskim oraz niektórym cudzoziemcom.

Dlaczego świadczenia „800+" i świadczenia rodzinne są wolne od egzekucji?

Świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji. Oznacza to, że komornik sądowy nie może prowadzić egzekucji z takich świadczeń. A organ wypłacający świadczenia nie może dokonać potrącenia nawet w części ze świadczenia na rzecz komornika sądowego i egzekucji.

Należy podkreślić, iż ochrona przed egzekucją wskazanych świadczeń ma podwójny skutek. Po pierwsze świadczenia zwolnione są z egzekucji u organu je wypłacającego, a po drugie zwolnienie obejmuje również kwoty, które wpłynęły na rachunek bankowy dłużnika. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących, m.in.: ze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (potocznie nazywanego „800+").