Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy zamawiający wymaga w treści specyfikacji warunków zamówienia, aby wykonawcy w ofertach przetargowych wskazali nazwę producenta podzespołów składających się na oferowane urządzenie, nie jest możliwe uzupełnienie brakującej w tym zakresie informacji.

Brak podania nazwy producenta stanowi bowiem nieusuwalny brak w treści oferty, gdyż niespełnienie wymogu określenia producenta stanowi o niezgodności oferty z warunkami zamówienia w postaci konieczności określenia producenta zaoferowanych podzespołów. 

Konsekwencje braku podania nazwy producenta w ofercie przetargowej

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku sygn. akt: KIO 2400/22 skład orzekający stwierdził między innymi, że: "Izba chciałaby podkreślić, że przyzwolenie, aby wykonawca określał swoje zobowiązanie ofertowe w sposób niekonkretyzujący wszystkich istotnych z punktu widzenia zamawiającego aspektów, a dopiero po otwarciu ofert, na etapie ich badania precyzował oferowane rozwiązania, stałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych (art. 16 ustawy PZP), dopuszczając możliwość manipulacji treścią oferty, a po stronie Zamawiającego powodowałoby niepewność co do rzeczywistych cech oferowanego przedmiotu zamówienia oraz utrudnienie w ustaleniu jego zgodności z wymaganiami opisanymi w SWZ. Izba wzięła również pod uwagę oświadczenie Odwołującego, który na rozprawie oświadczył, iż: »Odwołujący, jak i inni wykonawcy podali w treści oferty parametry oferowanego sprzętu w tym modele producentów, a wykonawca wobec braku podania tych informacji w ofercie może po upływie terminu składania ofert modyfikować zaoferowany sprzęt. Ze względu na obecną sytuacją na rynku IT tj. braki na rynku, nieprzewidywalność dostaw, opóźnienia dostaw, zerwanie więzów kooperacyjnych, możliwość zmiany parametrów sprzętu po terminie składania ofert jest nieuprawnioną przewagą wykonawcy«". 

Orzecznictwo KIO potwierdza niedopuszczalność uzupełniania informacji o producentach po terminie składania ofert

W orzecznictwie KIO uznaje się za niedopuszczalne konkretyzowanie oferowanego przedmiotu zamówienia po terminie składania ofert.  

W konsekwencji nawet gdyby formularz rzeczowo-asortymentowy traktować jako przedmiotowy środek dowodowy, to jego uzupełnienie nie może prowadzić do uzupełnienia/zmiany treści oferty, co było wielokrotnie potwierdzane w orzecznictwie KIO, np. w wyroku o sygn. akt: KIO 510/22:
"Oferta podlega odrzuceniu z uwagi na to, że Przystępujący, wbrew obowiązkowi wynikającemu z SWZ, nie złożył z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, co spowodowało, że w ogóle nie określił przedmiotu oferty, w związku z czym treść jego oferty była de facto nieznana. Dopiero złożenie kart katalogowych na wezwanie Zamawiającego doprecyzowało przedmiot oferty, nastąpiło to jednak po terminie składania ofert. Powyższej oceny nie zmienia okoliczność, że Zamawiający przewidział w SWZ uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych. Ani takie postanowienie SWZ, ani przepis art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, nie mogą być interpretowane w ten sposób, że umożliwiają zmianę lub doprecyzowanie oferty po terminie składania ofert". 

Z oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi jednoznacznie wynikać, jakie produkty i rozwiązania wykonawca oferuje, tak aby zamawiający mógł zweryfikować poprawność oferty pod kątem wszystkich wymagań określonych w SWZ. Niedopuszczalne jest zatem doprecyzowywanie treści oferty (rozumianej jako zobowiązanie wykonawcy tak co do zakresu, jak i sposobu wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych przez zamawiającego) po upływie terminu na jej złożenie.