Partnerzy serwisu:

Pytanie

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji podzielone na 5 części. Wykonawca składa ofertę na 5 części i zostaje wezwany do wyjaśnienia ceny na zadanie nr 1 – pozostałe ceny nie budzą wątpliwości zamawiającego. W odpowiedzi na to wezwanie wykonawca pisze tylko, że pomylił się w formularzu ofertowym i że cena zaoferowana na zadanie nr 1 jest to cena na zadanie nr 2, a cena zaoferowana na zadanie nr 2 jest ceną na zadanie nr 1. Jak powinien postąpić w tej sytuacji zamawiający?

Odpowiedź

W zaistniałej sytuacji, w ocenie autora, zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy w zakresie zadania 1 i 2 jako ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

Podkreślić należy, że ustawodawca nie zdefiniował, jakie błędy należy uznać za błędy w obliczeniu ceny. Należy więc przyjąć interpretację szeroką, tzn. taką, w myśl której błędami w obliczeniu ceny będą wszelkie nieprawidłowości w jej określeniu, których nie da się wyeliminować poprawieniem na podstawie art. 223 ust. 2 Pzp. W opisanym przypadku cena za zadanie 1 budziła wątpliwości zamawiającego i wyjaśnienia wykonawcy w tym zakresie potwierdziły obawy zamawiającego oraz jednocześnie wyjaśniły, dlaczego cena za zadanie 1 jest określona na taką kwotę. Jednocześnie, zamawiający na podstawie tych wyjaśnień nie ma możliwości poprawienia oferty, gdyż taka poprawa (zamiana cen w poszczególnych zadaniach) byłaby niedozwoloną ingerencją w ofertę wykonawcy. Co prawda funkcjonuje również stanowisko, że oświadczenie wykonawcy w zakresie błędu w obliczeniu ceny nie jest wiążące, a poprawienie oferty należy do czynności zamawiającego, a nie wykonawcy (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dnia 12 maja 2021 r. KIO 929/21), niemniej jednak w zaistniałym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę wcześniejsze wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia ceny za zadanie 1, jak wskazano na wstępie, zdaniem autora, skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w zakresie zadania 1 i 2 jako oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny.

Podstawa prawna

Art. 223, art. 224, art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Marta Mikulska-Nawacka - doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych

Więcej na www.portalzp.pl