Partnerzy serwisu:

Pytanie

Zamawiający we wzorze oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp błędnie wpisał odniesienie do rozdziału, w którym określił warunki. Wykonawcy, składając ofertę, nie poprawili odniesienia i złożyli oświadczenie. Czy zamawiający może wezwać do wyjaśnienia z art. 128 ust. 4 czy raczej musi wezwać do poprawy z art. 128 ust. 1?

Odpowiedź

W pytaniu nie wskazano, jaka jest treść błędnego oświadczenia z art. 125 Pzp, niemniej jednak jeżeli samo odwołanie w nim do rozdziału, który nie zawiera ani podstaw wykluczenia, ani warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały określone) nie daje podstawy do uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, to zdaniem autora, zamawiający powinien wezwać wykonawców do uzupełnienia tego oświadczenia. Wskazać trzeba, że zgodnie z art. 125 ust. 1 Pzp to wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, a zamawiający ma określić jego zakres. Co prawda zamawiający wskazał błędny zakres w samym wzorze oświadczenia, niemniej jednak, jak można wywnioskować z treści pytania w SWZ zakres ten był dobrze określony. Tym samym wykonawca nie ma obowiązku składania oświadczenia na wzorze zamawiającego, a ze złożonego oświadczenia powinno jednoznacznie wynikać, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu – jeżeli zamawiający je postawił. Wobec powyższego, autor jest zdania, że właściwym byłoby wezwanie wykonawców na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp do złożenia prawidłowego oświadczenia w omawianym zakresie.